Για τους καταναλωτές: ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Για εμπόρους: ΠΩΣ ΤΟ ΑΠΟΚΤΩ

TRUSTMARK

Όροι και προϋποθέσεις σήματος αξιοπιστίας του Ε.Σ.Η.Ε. (GRECA Trustmark)

 • 1. Εισαγωγή

  1.1. To GRECA Trustmark είναι ένα Σήμα Αξιοπιστίας που αποδίδεται σε επιχειρήσεις του κλάδου του ηλεκτρονικού εμπορίου από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Ε.Σ.Η.Ε. ή GR.E.C.A. - Greek ECommerce Association), που εδρεύει στην Αθήνα, επί των οδών Λ.Κηφισίας 166Α και Σοφοκλέους 2, με ΑΦΜ 997384063. Το GRECA Trustmark πιστοποιεί τα ηλεκτρονικά καταστήματα σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω. Επιπλέον, το εν λόγω σήμα αξιοπιστίας γνωστοποιεί προς τους πελάτες ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει αξιολογηθεί με βάση τα ανωτέρω κριτήρια και ότι έχει περάσει με επιτυχία την συγκεκριμένη αξιολόγηση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειάς τους, στο πλαίσιο των ορίων και των ρητών επιφυλάξεων που τίθενται στο παρόν.

  1.2. Έκαστο ηλεκτρονικό κατάστημα που ενδιαφέρεται να αξιολογηθεί θα πρέπει να αποδεχτεί τον παρόντα Κανονισμό κατά την υποβολή της αίτησης προς αξιολόγησή του, ο οποίος Κανονισμός θα διέπει τόσο την αξιολόγησή του όσο και τις σχέσεις των μερών (GR.EC.A. και ηλεκτρονικού καταστήματος) καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Trustmark. O GR.EC.A. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε το σύνολο ή μέρος του παρόντος Κανονισμού με απλή ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Σωματείου και έναρξη ισχύος από τότε που θα δηλωθεί στην τροποποίηση. Ο GR.EC.A. διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε την παροχή της εν λόγω αξιολόγησης με απλή ανάρτηση της απόφασής του στην ιστοσελίδα του GR.EC.A. και έναρξη ισχύος από τότε που θα δηλωθεί στην ανακοίνωσή του.

  1.3. Ο παρόν Κανονισμός αποτελεί και το πλαίσιο λειτουργίας του Trustmark έναντι των πελατών των ηλεκτρονικών καταστημάτων (και θέτει και τα όρια εγγυοδοτικής λειτουργίας του Trustmark, τα οποία περιορίζονται σε όσα ορίζονται ρητώς και μόνον στον παρόντα Κανονισμό).

 • 2. Βασικές προϋποθέσεις πιστοποίησης

  Προκειμένου μια επιχείρηση να λάβει το GRECA Trustmark θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά τα εξής:

  • α) Να πρόκειται για ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) είτε αυτό έχει ως αντικείμενο την πώληση προϊόντων, είτε την παροχή υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα κρίνεται ξεχωριστά με βάση τα κριτήρια αξιολόγηση καταβάλλοντας και ξεχωριστή χρέωση (εφόσον υπάρχει). Ως εκ τούτου ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει στην ιδιοκτησία του ή διαχειρίζεται περισσότερα του ενός ηλεκτρονικών καταστημάτων (έστω και υπό το ίδιο ΑΦΜ) θα πρέπει να υποβάλλει τόσες αιτήσεις όσα και τα eshops που θέλει να αξιολογηθούν.
  • β) Να είναι Μέλος του GR.EC.A. (για την απόκτηση ιδιότητας του Μέλους του σωματείου, παρακαλώ ανατρέξτε εδώ)
  • γ) Να πρόκειται για ταμειακώς ενημερωμένο Μέλος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
  • δ) Να καταβάλλει το κόστος αξιολόγησης (εφόσον αυτό υπάρχει) για κάθε eshop του
  • ε) Να μην συντρέχουν για το ίδιο eshop οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 Βήμα 6 εδάφιο Β) ιι) και ιιιι) και
  • στ) Να περάσει επιτυχώς τη διαδικασία αξιολόγησης (θετική αξιολόγηση)
 • 3. Διαδικασία αξιολόγησης

  Η διαδικασία αξιολόγησης ξεκινά με την παραλαβή της αίτησης της ενδιαφερόμενης επιχείρησης που πληροί σωρευτικά τις Βασικές Προϋποθέσεις Πιστοποίησης του άρθρου 2 προς τον GR.EC.A. και έχει διάρκεια είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της αίτησης υπό τους κάτωθι όρους:

  Α) Αρχές διαδικασίας

  Η αξιολόγηση διενεργείται από το Εργαστήρι Ηλεκτρονικού Επιχειρείν – ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών [που είναι το μοναδικό θεσμοθετημένο Ερευνητικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα (ΦΕΚ 181/2001)], η δε απόδοση του Σήματος γίνεται από τον GR.EC.A. με βάση την εισήγηση του ELTRUN κατόπιν της αξιολόγησης της υποψήφιας επιχείρησης.  Η αξιολόγηση διέπεται από τις αρχές της αμεροληψίας, της ανεξαρτησίας και της ισότητας. Συγκεκριμένα, οι αρχές αυτές διασφαλίζονται από τα ακόλουθα:

  • α) το ELTRUN ως ο εντεταλμένος φορέας αξιολόγησης από τον GR.EC.A. ενεργεί ως ανεξάρτητος τρίτος πάροχος αξιολόγησης και τελεί υπό το κύρος ενός από τα μεγαλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας,
  • β) όλες οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να λάβουν το GRECA Trustmark αντιμετωπίζονται ισότιμα και
  • γ) τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ίδια, τόσο για τους επιχειρήσεις που εκδηλώνουν ενδιαφέρον να πιστοποιηθούν για πρώτη φορά όσο και για τις επιχειρήσεις που είναι ήδη κάτοχοι του GRECA Trustmark ή άλλων ανάλογων πιστοποιητικών.

  Β) Βήματα διαδικασίας

  1. Βήμα 1ο: Εφόσον μία επιχείρηση πληροί τις βασικές προϋποθέσεις του άρθρου 2 ανωτέρω, μπορεί να υποβάλει αίτηση μέσω του www.trustmark.gr  και συγκεκριμένα στο πεδίο «ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ». Από εκεί θα οδηγηθείτε στη σελίδα που περιλαμβάνει την Αίτηση Συμμετοχής, όπου θα μπορείτε, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται (ήτοι Ονοματεπώνυμο, Επωνυμία εταιρίας, Τηλέφωνο επικοινωνίας και Email), καθώς και κλικάροντας πάνω στο πεδίο «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», να αποστείλετε την αίτησή σας ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή της αίτησης είναι και η αποδοχή του παρόντος Κανονισμού.
  2. Βήμα 2ο: Το ELTRUN παραλαμβάνει την αίτηση, την οποία καταχωρεί με την αντίστοιχη ημερομηνία λήψης της και η αιτούσα επιχείρηση λαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα στο δηλωθέν email ότι η αίτηση έχει γίνει με επιτυχία. 
  3. Βήμα 3ο: Στη συνέχεια η επιχείρηση λαμβάνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στην αίτησή της ένα αναλυτικό email εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του GR.EC.A. και του ELTRUN, με το οποίο ενημερώνεται ότι αίτηση παραλήφθηκε (αρ. πρωτοκόλλου και ημερομηνία λήψης) και ότι η διαδικασία αξιολόγησης θα διαρκέσει 20 εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία λήψης καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του GR.EC.A.
  4. Βήμα 4ο: Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μετά την παραλαβή της αίτησης και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, ενδέχεται το ELTRUN να επικοινωνήσει με την αιτούσα επιχείρηση για διευκρινίσεις ή προκειμένου να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες και την αποστολή περισσότερων στοιχείων.
  5. Βήμα 5ο: Αναλόγως με το αν πληρούνται ή όχι τα κριτήρια αξιολόγησης, η αιτούσα επιχείρηση λαμβάνει την αντίστοιχη «βαθμολογία». Κατόπιν, η αξιολόγηση χαρακτηρίζεται είτε ως θετική, είτε ως αρνητική, ανάλογα με τη βαθμολογία που θα έχει λάβει η εκάστοτε αιτούσα επιχείρηση.
  6. Βήμα 6ο: Μετά το πέρας των 20 εργάσιμων ημερών, το ELTRUN αποστέλλει ένα email, το περιεχόμενο του οποίου εξαρτάται από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Επισημαίνεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις o GR.EC.A. δύναται να ενημερώσει την ενδιαφερόμενη επιχείρηση για παράταση του χρόνου διάρκειας της αξιολόγησής της πέρα των ως άνω 20 εργάσιμων ημερών.

  Α) Θετική Αξιολόγηση:

  Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι θετικό, τότε η επιχείρηση λαμβάνει στο email που έχει δηλώσει έναν μοναδικό κωδικό ενσωμάτωσης του Trustmark και μπορεί να αναρτήσει το badge στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Το badge αυτό είναι σε μορφή δυναμικού κώδικα, το περιεχόμενο του οποίου μπορεί ο GR.EC.A. να μεταβάλλει και ο οποίος εμπεριέχει τόσο το GRECA Trustmark όσο και το Ecommerce Europe Trustmark (βλ. σχετικά και τους όρους του Ecommerce Europe Trustmark) και είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, προσφέροντας και άλλες δυνατότητες όπως οριζόντια ή κάθετη διάταξη των σημάτων. Η επιχείρηση λαμβάνει, επίσης, και μία αναλυτική αναφορά, η οποία αναφέρει τον βαθμό ικανοποίησης (πιθανές τιμές: «Πολύ Ικανοποιητικό», «Ικανοποιητικό» ή «Μη Ικανοποιητικό») για κάθε κριτήριο εκ των 122 ξεχωριστά. Η χρονική περίοδος ισχύος του Trustmark είναι ένα έτος (12 μήνες) και αρχίζει από την ημερομηνία που αποστέλλεται το σήμα αξιοπιστίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της πιστοποιηθείσας επιχείρησης κατά τα ανωτέρω (ανεξαρτήτως του πότε τελικά θα ανεβάσει το Trustmark badge στο eshop της η Επιχείρηση) και τελεί υπό την επιφύλαξη του επανελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 6 κατωτέρω καθώς και τυχόν καταγγελίας από πελάτη ή χρήστη κατ’ άρθρο 7. To Trustmark badge πρέπει να έχει link και στον παρόντα Κανονισμό καθώς και στο επίσημο link της ΕΕ για τους φορείς ΕΕΔ (Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών με καταναλωτές).

  Β) Αρνητική αξιολόγηση:

  1. i. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι αρνητικό, η επιχείρηση λαμβάνει τις απαραίτητες συστάσεις και προτάσεις βελτιώσεων (στα κριτήρια με την μεγαλύτερη βαρύτητα/σημαντικότητα και στις περιπτώσεις που η τιμή του βαθμού ικανοποίησης είναι «ΜΗ Ικανοποιητικό») και δίνεται το χρονικό περιθώριο ενός μήνα (30 ημερών) από την αποστολή του email προκειμένου η επιχείρηση να προβεί στις κατάλληλες διορθώσεις. Εφόσον η επιχείρηση αποστείλει εντός των ως άνω 30 ημερών νέα στοιχεία αναφέροντας συγκεκριμένα τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες προέβη με βάση τις επισημάνεις του ELTRUN τότε το ELTRUN θα προβεί σε επαναξιολόγηση των συγκεκριμένων σημείων προς έκδοση της οριστικής κρίσης περί θετικής ή αρνητικής αξιολόγησης εντός 30 ημερών από την λήψη του ως άνω email. Ο φορέας αξιολόγησης δύναται πάντως, εφόσον διαπιστωθεί μεγάλη απόκλιση από τα κριτήρια αξιολόγησης, να μην δώσει χρονικό περιθώριο προς διόρθωση των κριτηρίων, αλλά να καλέσει την επιχείρηση να υποβάλλει νέα αίτηση μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την αρχική αίτησή της.
  2. ii. Σε περίπτωση που η επιχείρηση είτε δεν υποβάλλει email με τις διορθώσεις εντός της προθεσμίας των 30 ημερών είτε η επαναξιολόγηση αποβεί και πάλι αρνητική τότε δεν δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση για διάστημα έξι (6) Μηνών από τη λήψη της απόφασης επαναξιολόγησης.. Εφόσον η επαναξιολόγηση αποβεί θετική τότε, τότε αποδίδεται στην επιχείρηση το σήμα αξιοπιστίας κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο Α ανωτέρω.
  3. iii. Εναλλακτικά (αντί δηλαδή του ιι ανωτέρω) εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος των 30 ημερών οι αρνητικώς αξιολογούμενες επιχειρήσεις δύνανται να προβάλλουν άπαξ, γραπτώς ενστάσεις ως προς το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, οι οποίες θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες και από τις οποίες να προκύπτει ξεκάθαρα και με εύλογες και επαρκείς αποδείξεις η πλήρωση του κριτηρίου για το οποίο έχουν αξιολογηθεί αρνητικά. Ο φορέας αξιολόγησης, αφού λάβει τις ενστάσεις, θα αποφαίνεται επί αυτών εντός 15 ημερών και θα ενημερώνει την επιχείρηση για τη θέση του επί αυτών. Η θέση αυτή θα είναι οριστική και δεν θα υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ένστασης επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης. Ο GR.EC.A. διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να θέσει με την απάντησή του στην ένσταση της επιχείρησης εκ νέου προθεσμία στην επιχείρηση για να διορθώσει τις διαδικασίες της με βάση τον τρόπο που αναφέρεται στο ι) ανωτέρω προς επαναξιολόγησή της, τα αποτελέσματα της οποίας επιφέρουν τις συνέπειες του ιι) ανωτέρω. Σε περίπτωση που δεν τεθεί νέα προθεσμία επαναξιολόγησης τότε η επιχείρηση δεν δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση για διάστημα έξι (6) μηνών από τη λήψη της απόφασης επαναξιολόγησης.
 • 4. Κατάρτιση Σύμβασης – Όροι Πωλήσεων

  4.1. Η αξιολόγηση των επιχειρήσεων προκειμένου αυτές να πιστοποιηθούν γίνεται βάσει 122 κριτηρίων. Τα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία αποτελούν προϊόν της διετούς συνεργασίας μεταξύ του GR.E.C.A., του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν - ELTRUN και του ECommerce Europe, τον Πανευρωπαϊκό φορέα ηλεκτρονικού εμπορίου, μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες :

  • Ύπαρξη επαρκών πληροφοριών για τον προμηθευτή (επιχείρηση που διενεργεί την πώληση μέσω του eshop)
  • Ενημέρωση πελατών για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων
  • Επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία
  • Αναλυτική περιγραφή διαδικασίας παραγγελιοδοσίας και εξυπηρέτησης πελατών
  • Πρόβλεψη περί ασφάλειας διαδικασίας πληρωμών
  • Πρόβλεψη Πολιτικής επιστροφών
  • ‘Ύπαρξη Γενικών όρων χρήσης και εξυπηρέτησης
  • Αισθητική ηλεκτρονικού καταστήματος
  • Ευχέρεια Λειτουργίας – Πλοήγησης στο ηλεκτρονικό κατάστημα
  • Ποιότητα πληροφορίας και κοινωνική δικτύωση
  • Περιγραφή τρόπου διεκπεραίωσης παραγγελίας
  • Προβλέψεις εν γένει για την εξασφάλιση της ασφάλεια και αξιοπιστίας των συναλλαγών με τους πελάτες

  4.2. Επισημάνσεις για τα κριτήρια αξιολόγησης:

  1. α) Η διαδικασία αξιολόγησης εκτιμά την ύπαρξη ή όχι των ανωτέρω κριτηρίων χωρίς ωστόσο να ελέγχεται η νομιμότητα ή η πληρότητα των εν λόγω στοιχείων με βάση το ακριβές περιεχόμενό τους ή με βάση τις διαδικασίες που ακολουθεί η επιχείρηση στην πράξη. Επί παραδείγματι (όλως ενδεικτικά) αξιολογείται το κατά πόσο υπάρχει ή όχι Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και όχι κατά πόσο η πολιτική αυτή πληροί και τους όρους νομιμότητας που απαιτεί η νομοθεσία, ούτε αν πράγματι εφαρμόζονται οι διαδικασίες και οι όροι που αναφέρονται στην Πολιτική αυτή από τον προμηθευτή. Άλλο ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η ύπαρξη πρόβλεψης περί ασφάλειας των πληρωμών (π.χ. αναφορά ότι το eshop συνεργάζεται με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή με πάροχο ηλεκτρονικής εκκαθάρισης συναλλαγών – χωρίς όμως να ελέγχεται κατά πόσο το ίδρυμα αυτό ή ο πάροχος πράγματι διαθέτει και πληροί διαδικασίες ασφαλούς πληρωμής.
  2. β) Το GRECA Trustmark άρα είναι το έγγραφο/σήμα που υποδηλώνει προς τους τρίτους, μετά από την επιτυχή έκβαση της αξιολόγηση, ότι η πιστοποιημένη επιχείρηση έχει περάσει θετικά την αξιολόγηση που αναφέρεται στο σημείο α) ανωτέρω κατά δήλωση πάντοτε της επιχείρησης με βάση ι) τόσο τα στοιχεία που δημοσιοποιεί/αναρτά η επιχείρηση στο eshop της κατά το χρόνο αξιολόγησής της όσο και ιι) τα στοιχεία που τυχόν προσκομίζει η ίδια η επιχείρηση κατόπιν αιτήματος του GR.EC.A./ELTRUN. Άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία τελούν υπό την επιμέλεια και δαπάνη της ίδιας της επιχείρησης που αξιολογείται, η οποία φέρει και την πλήρη ευθύνη για την ορθότητα, αλήθεια, ακρίβεια και την νομιμότητα τους. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αφορά στην ύπαρξη ή όχι των κριτηρίων κατά το χρόνο διενέργειας της αξιολόγησής τους! Η ευθύνη για την τήρηση των κριτηρίων αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του GRECA Trustmark βαραίνει αποκλειστικά την επιχείρηση που έχει πιστοποιηθεί.
  3. γ) Επισημαίνεται επίσης ότι το GRECA Trustmark δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση µε την αξιολόγηση και δεν παρέχει πιστοποίηση των παραγοµένων, διατιθέµενων ή/και διακινούµενων προϊόντων ή/και των παρεχοµένων υπηρεσιών από την επιχείρηση, ούτε και της νομιμότητας των διενεργούμενων από την πιστοποιημένη επιχείρηση συναλλαγών (συνολικά ή ανά περίπτωση).
 • 5. Κόστος πιστοποίησης

  1. 5.1. Για το έτος 2017, τόσο η αξιολόγηση όσο και η απόδοση του σήματος, είναι δωρεάν για όλα τα Μέλη του GR.EC.A. με ισχύ για 12 μήνες από την λήψη του badge όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 Βήμα 6ο, εδάφιο Α (ισχύει για αιτήσεις που θα ληφθούν έως και την 31-12-2017). Από την 1-1-2018 και εφεξής, θα καθορισθεί τιμολογιακή πολιτική, η οποία θα αναρτηθεί στους παρόντες όρους καθώς και στο site του GR.EC.A. και θα αφορά τόσο στις νέες αιτήσεις (που θα κατατεθούν από 1-1-2018) όσο και στις αιτήσεις για ανανέωση του badge των επιχειρήσεων που έχουν ήδη λάβει πιστοποίηση (κατ’ άρθρο 6 κατωτέρω). Είναι πάντως δυνατό για τον προϋπολογισμό του κόστους, να λαμβάνεται υπόψιν και το μέγεθος της κάθε επιχείρησης ή να τίθενται και άλλα κριτήρια κατά την κρίση του GR.EC.A., χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης.
  2. 5.2. Το κόστος πιστοποίησης θα καταβάλλεται μαζί με την αίτηση, και θα υπολογίζεται ανά αίτηση για κάθε ξεχωριστό eshop (ακόμη και αν ανήκουν στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με το ίδιο ΑΦΜ). Επισημαίνεται ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση που καταβάλλει το ποσό δεν θα δικαιούται να λάβει πίσω το ποσό αυτό σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησής της ή σε περίπτωση που της αφαιρεθεί ή απολέσει το δικαίωμα χρήσης του Trustmark badge για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία ή που πάψει η ίδια να το χρησιμοποιεί.
 • 6. Επανέλεγχος

  1. 6.1. Η λήψη του Trustmark κατόπιν της θετικής αξιολόγησης του eshop τελεί υπό την επιφύλαξη του υποχρεωτικού επανελέγχου που πραγματοποιείται μετά από 6 μήνες από την ημερομηνία απόδοσης του Trustmark badge στην πιστοποιημένη επιχείρηση και αφορά έλεγχο στα βασικά κριτήρια. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από το ELTRUN αυτεπάγγελτα χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια εκ μέρους της πιστοποιημένης επιχείρησης. Η διαδικασία αυτή δεν έχει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, καθώς το κόστος της συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό καταβληθέν αντίτιμο, ενώ είναι δωρεάν για όσους έχουν αποκτήσει το GRECA Trustmark εντός του 2017. Τα αποτελέσματά του θα ανακοινώνονται στην επιχείρηση με email.
  2. 6.2. Εφόσον ο επανέλεγχος είναι και πάλι θετικός, τότε το eshop θα δικαιούται να διατηρήσει αναρτημένο το GRECA Trustmark μέχρι τη λήξη του (ήτοι 12 μήνες από την αποστολή του badge).
  3. 6.3. Εφόσον ο επανέλεγχος είναι αρνητικός τότε θα αποσταλούν στην επιχείρηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διορθωτικές συστάσεις, οι οποίες θα πρέπει να λάβουν χώρα άμεσα και δη το αργότερο εντός επτά (7) ημερών (με την επιφύλαξη της περίπτωσης του άρθρου 3 Βήμα 6ο εδαφίου ι ανωτέρω), οι δε συγκεκριμένες διορθωτικές ενέργειες πρέπει να κοινοποιούνται εντός της ως άνω προθεσμίας με email στα στοιχεία επικοινωνίας, άλλως θα επέρχονται τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 Βήμα 6ο εδάφιο ιι). Σε περίπτωση υποβολής ένστασης από την επιχείρησης τούτη δύναται να κατατεθεί εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας κατά τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 3 Βήμα 6ο εδάφιο ιιι).
  4. 6.4. Σε περίπτωση που ο αρνητικός επανέλεγχος καταστεί οριστικός, ήτοι με τη λήψη του σχετικού email μετά την προθεσμία του προηγούμενου άρθρου, τότε το συγκεκριμένο eshop παύει να δικαιούται το GRECA Trustmark badge (καθώς και το E-Commerce Europe Trustmark badge).
  5. 6.5.Ο φορέας αξιολόγησης δικαιούται (αλλά δεν υποχρεούται) να προβαίνει σε επανέλεγχο και σε οποιοδήποτε άλλο χρονικό σημείο οποιουδήποτε πιστοποιημένου eshop είτε αυτεπαγγέλτως είτε σε συνέχεια καταγγελίας, με τις συνέπειες που αναφέρονται στα άρθρα 6.3. και 6.4. ανωτέρω. Για τέτοιους έκτακτους ελέγχους, ο φορέας αξιολόγησης δικαιούται να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε διαδικασία ή εργαλείο, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, και του λεγόμενου «mystery shopping».
  6. 6.6. Επίσης, όταν, κατά την ελεύθερη κρίση του ELTRUN ως φορέα αξιολόγησης και κατόπιν διαβούλευσης με το GR.EC.A., διαπιστώνεται ή υπάρχουν εύλογες ενδείξεις ή υποψίες περί κατάφωρης παραβίασης των κριτηρίων πιστοποίησης (είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας), είναι δυνατή η άμεση ανάκληση του σήματος αξιοπιστίας χωρίς να δίνεται η δυνατότητα περιθωρίου διόρθωσης, λόγω της επικινδυνότητας τόσο για το καταναλωτικό κοινό, όσο και για τη φήμη του GRECA Trustmark. Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση της οποίας η πιστοποίηση ανακαλείται, θα λαμβάνει ειδοποίηση μέσω email για άμεση ανάκληση του δικαιώματος χρήσης του GRECA Trustmark, ενώ δεν θα είναι δυνατή και η υποβολή ενστάσεων εκ μέρους της επιχείρησης. Εντούτοις, η επιχείρηση δύναται να αιτηθεί εκ νέου να υποβληθεί σε διαδικασία αξιολόγησης οποτεδήποτε.
  7. 6.7. Η πιστοποιηθείσα επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει με email τον GR.EC.A. για οποιοδήποτε στοιχείο, πληροφορία ή διαδικασία που την αφορά που επιφέρει σημαντική αλλαγή και που δύναται να επηρεάσει και τα αποτελέσματα της αξιολόγησής της και φέρει και τις ευθύνες που αναφέρονται στο άρθρο 12 παρακάτω.
  8. 6.8. Σε κάθε περίπτωση που το eshop απολέσει ή του αφαιρεθεί η πιστοποίηση του GRECA Trustmark για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία αναφέρεται στο παρόν, οφείλει όχι μόνον να αφαιρέσει από το eshop του αμέσως το GRECA Trustmark badge και το E-Commerce Trustmark badge, αλλά και να πάψει να κάνει κάθε αναφορά σε αυτή την πιστοποίηση (είτε στο ίδιο το site του είτε σε site τρίτων, σε κοινωνικά δίκτυα ή/και σε οποιονδήποτε άλλο μέσο φυσικό ή ηλεκτρονικό). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το ανωτέρω, θα υποχρεούται να καλύψει κάθε ζημία του GR.EC.A. (συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης και προσβολής προσωπικότητας) από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται καθώς και επιπροσθέτως σε κατάπτωση υπέρ του GR.EC.A. ποσού 500 ευρώ για κάθε ημέρα μη αφαίρεσης (συνέχισης χρήσης με οποιονδήποτε τρόπο) του GRECA Trustmark badge ή/και του E-Commerce Europe Trustmark badge ως εύλογης και συμπεφωνημένης ποινικής ρήτρας. Επιπροσθέτως, ο GR.EC.A. θα δύναται να προχωρεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια σε αφαίρεση του σήματος αξιοπιστίας. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που λήξη η ισχύς του και δεν ανανεωθεί.
  9. 6.9 Ανανέωση GRECA Trustmark: 30 ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος του GRECA Trustmark, το εκάστοτε eshop οφείλει να καταθέσει εκ νέου αίτηση ανανέωσης της πιστοποίησης για άλλους 12 μήνες. Για την υποβολή της εν λόγω νέας αίτησης θα πρέπει και πάλι να πληροί τους όρους του άρθρου 1.2. ανωτέρω κατά τον χρόνο υποβολής της, η δε διαδικασία αξιολόγησής του είναι η αναφερόμενη στο άρθρο 3 ενώ ισχύει και στο σύνολό του ο παρόν Κανονισμός. Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προβεί στην ως άνω αίτηση, τότε το σήμα θα παύσει να ισχύει αυτομάτως κατά τη λήξη του (ήτοι 12 μήνες από τη λήψη του) και θα ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.7 ανωτέρω. Νέα πιστοποίηση: θα είναι εφικτή σε κάθε περίπτωση μόνον κατόπιν υποβολής νέας αίτησης. Η λήψη πιστοποίησης από ένα eshop δεν προδικάζει ότι η αξιολόγησή του θα είναι και πάλι θετική κατά την ανανέωση ή την νέα πιστοποίηση η δε αξιολόγηση θα αφορά στην εκπλήρωση των κριτηρίων (το ίδιων ή νέων που θα έχουν τότε τεθεί) κατά το χρόνο αξιολόγησης του eshop.
 • 7. Αναφορά – καταγγελία από πελάτη/επισκέπτη πιστοποιημένου καταστήματος (Notice and Take Down Process)

  1. 7.1. Κάθε πελάτης ή επισκέπτης ενός πιστοποιημένου με το GRECA Trustmark ηλεκτρονικού καταστήματος, δύναται να απευθυνθεί στον GR.EC.A. (να αποστείλει email στο trustmark@greekecommerce.gr), προκειμένου να θέσει εις γνώσιν του τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις της πιστοποιημένης επιχείρησης.
  2. 7.2. Με τη λήψη τυχόν καταγγελίας θα προωθεί αυτή προς το ηλεκτρονικό κατάστημα στο οποίο απευθύνεται και θα ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για τη λήψη αυτής (η λήψη θα γίνεται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από 09:00 έως 17:00)
  3. 7.3. Η καταγγελία θα πρέπει να είναι επώνυμη (ο καταγγέλων πρέπει να παρέχει και στοιχεία επικοινωνίας του), αναλυτική, εμπεριστατωμένη και πλήρης, άλλως δεν θα λαμβάνεται καθόλου υπόψη από τον GR.EC.A. και θα αρχειοθετείται.
  4. 7.4. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η καταγγελία κριθεί ότι πληροί τα ανωτέρω τότε ο GR.EC.A. θα εξετάζει εάν αυτή σχετίζεται με τα κριτήρια πιστοποίησης και εφόσον κριθεί ότι υπάρχουν εύλογες ενδείξεις παραβίασής τους ή απόκλισης από αυτές, θα προβαίνει σε μια από τις ακόλουθες ενέργειες κατά την απόλυτη κρίση του α) καμία ενέργεια, β) γενική σύσταση γ) σύσταση προς βελτίωση / επανόρθωση και δ) αφαίρεση σήματος αξιοπιστίας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.7. ανωτέρω. Σε περίπτωση πάντως που ο GR.EC.A. κρίνει ότι μια παραβίαση λόγω της σοβαρότητάς της ή λόγω του μεγάλου αριθμού των προσώπων (πελατών ή επισκεπτών) που εμπλέκονται ή που ενδέχεται να επηρεάζονται ή να επηρεαστούν στο μέλλον δύναται (κατά την κρίση του) να προβεί σε δημόσια ανακοίνωση του περιστατικού ή/και ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών προς προστασία και του ευρύτερου κοινού. Επισημαίνεται ότι ο GR.EC.A. ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που ο καταγγέλλων υποβάλλει ψευδή καταγγελία ή οι πληροφορίες που ο καταγγέλλων γνωστοποιεί είναι προϊόν παραβίασης όρων σύμβασης (πχ ενδεικτικά εργαζόμενος που παραβιάζει τον όρο εχεμύθειας ή άλλο).
  5. 7.5. Ρητώς διευκρινίζεται ότι ο GR.EC.A. δεν εμπλέκεται, δεν αναλαμβάνει και δεν είναι αρμόδιος για την επίλυση ή την διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ του προμηθευτή (ηλεκτρονικό κατάστημα) και των πελατών/επισκεπτών του και δεν έχει εξουσία επιβολής οποιασδήποτε διοικητικής ή άλλης κύρωσης. Η διαδικασία της καταγγελίας περιορίζεται στην ενημέρωση του GR.EC.A. προκειμένου να προβεί, εφόσον κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση, σε μια από τις αναφερόμενες στο άρθρο 7.4. ενέργειες που προβλέπονται στην μεταξύ του πιστοποιημένου ηλεκτρονικού καταστήματος και του GR.EC.A. σύμβασης (ήτοι στον παρόντα Κανονισμό). Σε περίπτωση που ο πελάτης κρίνει ότι η περίπτωση χρήζει δικαστικής ή διοικητικής προστασίας, τότε θα πρέπει να απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές ή στα δικαστήρια.

   Εφόσον ο πελάτης είναι και καταναλωτής (ήτοι φυσικό πρόσωπο που το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα) τότε δύναται να προσφύγει και στον μηχανισμό Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) δυνάμει της εκεί προβλεπόμενης διαδικασίας

   Εναλλακτικά, σε περίπτωση που το ηλεκτρονικό κατάστημα φέρει το σήμα πιστοποίησης του ECommerce Europe, ο καταναλωτής δύναται να υποβάλλει καταγγελία μέσω της φόρμας που τηρεί ο συγκεκριμένος φορέας.

  6. 7.6. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων είτε κατόπιν καταγγελίας είτε αυτεπαγγέλτως, ο GR.EC.A. δύναται να λαμβάνει επιπλέον των ανωτέρω και κατά την απόλυτη κρίση του, κάθε μέτρο που προβλέπεται από το Καταστατικό και ειδικότερα κατ’ άρθρο 7 – Πειθαρχικές Ποινές – Διαγραφές Μελών – Επίσης ο GR.EC.A., επιπροσθέτως από την προβλεπόμενη ποινική ρήτρα στο άρθρο 6.7. ανωτέρω, δύναται να ασκήσει και κάθε νόμιμο δικαίωμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Μέλους σε απόφαση του GR.EC.A. για αφαίρεση του σήματος αξιοπιστίας του έναντι κάθε αρμόδιας αστικής, ποινικής ή διοικητικής Αρχής.

  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχουν δυνατότητα εξυπηρέτησης πελατών (μέσω τηλεφώνου ή/και e-mail) και παρακολούθησης αιτημάτων ή/και παραπόνων και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενημέρωση των πελατών σχετικά με τα αιτήματά τους εντός των νομίμων χρονικών ορίων ανά περίπτωση.

 • 8. Αρχή εμπιστευτικότητας

  1. 8.1. Η διαδικασία πιστοποίησης διέπεται σε κάθε της στάδιο (αρχική αίτηση, επανέλεγχος, ενστάσεις, αλληλογραφία κλπ.) από την αρχή της εμπιστευτικότητας, η οποία είναι απαρέγκλιτη. Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση προς αξιολόγηση υπόσχεται να τηρεί εχεμύθεια ως προς καθετί που λαμβάνει γνώση κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας της αξιολόγησης.
  2. 8.2. Κάθε ενδεχόμενη παραβίαση της εν λόγω αρχής επισύρει τις εκ του νόμου συνέπειες για αντισυμβατική συμπεριφορά, παραβίαση όρων σύμβασης και εμπορικού απορρήτου, ενώ ο GR.EC.A. ή/και το ELTRUN δύνανται να ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμα για την προστασία των συμφερόντων τους.
 • 9. Δήλωση απορρήτου και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων

  1. 9.1. Ο GR.EC.A. δηλώνει ότι τα άτομα που διεξάγουν την αξιολόγηση είναι εφοδιασμένα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου, καθώς τηρούν κάθε πρωτόκολλο εμπιστευτικότητας σε σχέση με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Ο GR.EC.A. και ο φορέας αξιολόγησης δεσμεύονται να χειρίζονται τα έντυπα και τις πληροφορίες που περιέρχονται στην κατοχή τους κατά τη διενέργεια της διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης ως αυστηρώς εμπιστευτικές.
  2. 9.2. Ο GR.EC.A. και ο φορέας αξιολόγησης δεν διαθέτουν σε τρίτους οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά στην πιστοποιημένη επιχείρηση ή σε εμπλεκόμενο µε αυτήν πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της επιχείρησης ή του προσώπου. Οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση µε την πιστοποιημένη επιχείρηση περιέλθει σε γνώση του GR.EC.A. από τρίτες πηγές θεωρείται αυστηρώς εμπιστευτική και ο GR.EC.A. την διαχειρίζεται ως τέτοια. Μόνο σε περιπτώσεις που επιβάλλεται από το νόμο (πχ κατόπιν δικαστικής απόφασης, εισαγγελικής εντολής κλπ.) ή ανωτέρας βίας ή υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, θα είναι δυνατή η δημοσιοποίηση τέτοιων πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αρνητικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης).
  3. 9.3. Στον παραπάνω κανόνα ισχύουν οι εξής εξαιρέσεις:
   1. α) Κάθε επιχείρηση που αιτείται αξιολόγησης δηλώνει ότι επιτρέπει τη δημοσιοποίηση θετικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης από τον GR.EC.A., ότι δηλαδή της έχει αποδοθεί το σήμα αξιοπιστίας, σε περίπτωση που η ίδια είτε αναρτήσει το σήμα αξιοπιστίας στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, είτε προβεί σε δημόσια ανακοίνωση του γεγονότος σε οποιοδήποτε μέσο.
   2. β) Η επιχείρηση να επιτρέψει τη δημοσιοποίηση αρνητικής αξιολόγησης κατόπιν άδειας που θα παρέχει η ίδια στο σωματείο προς τούτο.
   3. γ) στην περίπτωση του άρθρου 7.4.
  4. 9.4. Σημειώνεται ότι δημοσιοποίηση τέτοιου είδους ανακοινώσεων θα λαμβάνει χώρα είτε στον ιστότοπο του σωματείου, είτε στον ιστότοπο του σήματος αξιοπιστίας, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του GR.EC.A..
 • 10. Προσωρινή / οριστική ανάκληση σήματος αξιοπιστίας.

  1. 10.1. Ο GR.EC.A. δύναται να προβεί σε ανάκληση του σήματος αξιοπιστίας, πέρα από τις περιπτώσεις παράβασης των παρόντων όρων και των όρων της σύμβασης πιστοποίησης, και για τους παρακάτω ενδεικτικούς λόγους:
   • - αν διαπιστωθούν σηµαντικές αλλαγές, κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού αξιολόγησης, για τις οποίες δεν έχει ειδοποιηθεί ο GR.EC.A. και οι οποίες έχουν επιφέρει αντίστοιχα σημαντική παρέκκλιση από τα κριτήρια αξιολόγησης
   • - αν οι προτεινόμενες διορθώσεις δεν πραγματοποιούνται εντός του συμφωνημένου μεταξύ της επιχείρησης και του σωματείου χρονικού διαστήματος,
   • - αν η επιχείρηση χρησιμοποιεί κατά τρόπο παραπλανητικό, κακόπιστο ή σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη το GR.EC.A. Trustmark (ή το σήμα αξιοπιστίας του ECommerce Europe)
   • -αν, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης (συμπεριλαμβανομένης της επαναξιολόγησης, του επανελέγχου κ.ο.κ.), δοθούν στον φορέα αξιολόγησης παραπλανητικές ή ψευδείς πληροφορίες,
   • - αν η επιχείρηση δεν εκπληρώνει εμπρόθεσμα τις οικονομικές του υποχρεώσεις που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησης,
   • - αν η επιχείρηση πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή απολέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του Μέλους του σωματείου κ.ά..
  2. 10.2. Επισημαίνεται ότι ο GR.EC.A., σε περίπτωση που συντρέχει οποιασδήποτε σπουδαίος λόγος δύναται να ανακαλέσει και το δικαίωμα χρήσης και των υπολοίπων τυχόν eshops του ίδιου νομικού ή φυσικού προσώπου (ίδιο ΑΦΜ) που έχουν λάβει πιστοποίηση.
  3. 10.3. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με εντολή του GR.EC.A. προς οριστική ή προσωρινή παύση χρήσης του σήματος, τότε θα επισύρεται η ποινική ρήτρα του άρθρου 6.7. ανωτέρω.
  4. 10.4. Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης του σήματος για οποιονδήποτε λόγο και αν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό το συγκεκριμένο eshop (ή περισσότερα eshops του ιδίου νομικού ή φυσικού προσώπου στην περίπτωση 10.2.) δεν θα δύναται να υποβάλλει αίτηση για τουλάχιστον 12 μήνες ενώ ο GR.EC.A. θα δικαιούται να απορρίψει την αίτησή του ακόμη και μετά το πέρας των 12 μηνών και μόνον εξαιτίας της προγενέστερης πειθαρχικής κύρωσης εναντίον του (αναλόγως και της σοβαρότητας του παραπτώματος). Σε κάθε περίπτωση οφείλει να παράσχει επαρκής αποδείξεις ότι συμμορφώθηκε προς το κριτήριο αξιολόγησης που είχε παραβιάσει ή/και ότι αποκατέστησε/ επανόρθωσε το όποιο σφάλμα του για το οποίο είχε δεχθεί καταγγελία.
 • 11. Χρήση λογοτύπου και πνευματικά δικαιώματα

  1. 11.1. Πέρα από τη δυνατότητα ανάρτησης του σήματος αξιοπιστίας στην ιστοσελίδα του πιστοποιημένου e-shop, είναι δυνατή η χρήση του σε έντυπο και διαφημιστικό υλικό του. Οι προδιαγραφές του σήματος θα πρέπει να τηρούνται πάντοτε ανεξαρτήτως του μέσου πάνω στο οποίο αποτυπώνεται το σήμα. Το λογότυπο του GRECA Trustmark αποτελεί ιδιοκτησία του GR.EC.A. ( και αντίστοιχα το λογότυπο του σήματος αξιοπιστίας του ECommerce Europe ανήκει στον ECommerce Europe) και δίνεται αποκλειστικά προς χρήση της πιστοποιούμενης επιχείρησης με την επιφύλαξη της δυνατότητας αφαίρεσης/ανάκλησης προσωρινής ή οριστικής της άδειας χρήσης αυτού υπό τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
  2. 11.2. Η πιστοποιημένη επιχείρηση δεν διαθέτει καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, του GRECA Trustmark ή του σήματος αξιοπιστίας του ECommerce Europe. Απαγορεύεται η δημοσίευση, διαχείριση, πώληση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, η δημιουργία αντιγράφων σε οποιαδήποτε μορφή ή άλλου είδους εκμετάλλευση, μετάφραση του κώδικα του λογοτύπου για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του GR.EC.A. ή του ECommerce Europe αντίστοιχα.
  3. 11.3 Η πιστοποιημένη επιχείρηση απαγορεύεται να χρησιμοποιεί πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλλει το λογότυπο χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του GR.EC.A. ή του ECommerce Europe αντίστοιχα. Δεν επιτρέπεται στην πιστοποιημένη επιχείρηση να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση το GRECA Trustmark ή το σήμα αξιοπιστίας του ECommerce Europe, χωρίς τη ρητή γραπτή τους συγκατάθεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει ο GR.EC.A. ή ο ECommerce Europe αντίστοιχα παύει να ισχύει.
 • 12. Υποχρεώσεις πιστοποιημένης επιχείρησης

  1. 12.1. Η επιχείρηση - κάτοχος του σήματος αξιοπιστίας δύναται να το χρησιμοποιήσει, χωρίς κανένα περιορισµό για επαγγελματικούς σκοπούς, για σκοπούς προβολής ή για να αποδείξει την συμμόρφωση της στα πρότυπα πιστοποίησης του GR.EC.A. (ή του ECommerce Europe).
  2. 12.2. Τα στοιχεία που η αιτούσα επιχείρηση υποβάλλει κατά την αίτηση αξιολόγησης θα πρέπει να είναι απολύτως ορθά, αληθή, ακριβή και επικαιροποιημένα και να διατηρεί αυτά ορθά, αληθή, ακριβή και επικαιροποιημένα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού.
  3. 12.3. Η επιχείρηση - κάτοχος του σήματος αξιοπιστίας υποχρεούται :
   • - να εφαρμόζει συνεχώς και αποτελεσματικά τις συμβατικές τις υποχρεώσεις διατηρώντας το επίπεδο ικανοποίησης των κριτηρίων βάσει του οποίου έχει λάβει την πιστοποίηση ,
   • - να εφαρμόζει τις διορθωτικές ενέργειες που της συστήνονται.
   • - να δηλώνει ότι κατέχει και να προβάλλει το σήμα αξιοπιστίας µόνο για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στις οποίες αφορά το συγκεκριμένο σήμα αξιοπιστίας και υπό τους περιορισμούς που αναφέρονται στο παρόντα Κανονισμό.
   • - να διακόψει αμέσως κάθε χρήση ή διαφήµιση του σήματος αξιοπιστίας, καθώς και κάθε αναφορά σε αυτό (πχ να προβεί σε διόρθωση του διαφημιστικού και άλλου υλικού όπου γίνεται αναφορά σε αυτό) εάν ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο καθώς και κατά τη λήξη της ισχύος αυτού (εφόσον δεν ανανεωθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.8).
   • - να µην επιφέρει αλλαγές που θα επιφέρουν σημαντική αρνητική επίδραση στην αξιολόγηση που έχει λάβει χωρίς την γραπτή ενημέρωση του GR.EC.A.
   • - να διατηρεί και να θέτει στη διάθεση του GR.EC.A., αρχείο µε τα παράπονα πελατών, που σχετίζονται µε το σήμα αξιοπιστίας, καθώς και τις πιθανές σχετικές διορθωτικές ενέργειες στις οποίες έχει προβεί.
 • 13. Αποποίηση ευθύνης

  1. 13.1. Ο GR.EC.A., καθώς και ο φορέας αξιολόγησης, δεν συμμετέχουν στην πώληση ή προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών του εκάστοτε eshop που πιστοποιείται. Επίσης δεν συμβάλλονται ούτε καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο συμμετέχουν στην σχέση μεταξύ προμηθευτή (eshop) και πελάτη/επισκέπτη. Δεν ευθύνονται στην περίπτωση που εγερθούν απαιτήσεις λόγω ζηµιών από ελαττωµατικά προϊόντα/υπηρεσίες του πιστοποιημένου ηλεκτρονικού καταστήματος ή από λάθη ή παραλείψεις κατά την εκπλήρωση των προσυμβατικών ή/και των συμβατικών τους υποχρεώσεων.
  2. 13.2. Σε καμία περίπτωση ο GR.EC.A. δεν παρέχει εγγυήσεις (ρητές ή υπονοούμενες) για τις παρεχόμενες από το πιστοποιημένο eshop υπηρεσίες ή τα προϊόντα του καθώς και για την νομιμότητα των διενεργούμενων συναλλαγών ή της διαχείρισης των δεδομένων των πελατών/επισκεπτών. Επίσης, ο GR.EC.A., καθώς και ο φορέας αξιολόγησης, αποποιούνται κάθε ευθύνη για αποθετικές, ενδεχόμενες και έμμεσες ζημίες ή για διαφυγόν κέρδος, οι οποίες περιλαμβάνουν μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, απώλεια δεδομένων, διακοπή δραστηριότητας, ζημία στην φήμη ή την υπόληψη ή για το κόστος αγοράς υποκατάστατων προϊόντων ή κάθε άλλη ζημία, ανεξαρτήτως φύσεως, που θα μπορούσε να προκύψει από την χρήση του GRECA Trustmark ή του σήματος αξιοπιστίας του ECommerce Europe ή την πλοήγηση σε πιστοποιημένο με αυτά e-shop ή από τη χρήση των Ιστοτόπων ή/και των Εφαρμογών της που περιέχουν των κώδικα των εν λόγω λογοτύπων ή του περιεχομένου τους ή από την αδυναμία χρήσης των Ιστοτόπων/Εφαρμογών που περιέχουν των κώδικα των εν λόγω λογοτύπων, ή/και την αδυναμία αγοράς ή αποστολής οποιουδήποτε αντικειμένου ή προϊόντος που σχετίζεται με τους Ιστότοπους και τις Εφαρμογές της που περιέχουν των κώδικα των εν λόγω λογοτύπων ανεξάρτητα από το αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή προκύπτουν στο πλαίσιο της σύμβασης, της διενέργειας αγοραπωλησίας, από τα προϊόντα που εμφανίζονται στο πιστοποιημένο e-shop ή στο e-shop, εξ αδικοπραξίας ή εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή με άλλο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημία οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του GR.EC.A. ή του φορέα αξιολόγησης, τότε υπάρχει ευθύνη μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που αποδεδειγμένα προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και στην υπαίτια πράξη ή παράλειψη. Σε περίπτωση αμέλειας η οποιαδήποτε ζημία περιορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 €).
 • 14. Προσωπικά δεδομένα

  1. 14.1. Σε περίπτωση που ο GR.EC.A. και το ELTRUN γίνονται αποδέκτες προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας της αξιολόγησης (π.χ. πελατών συμβαλλόμενης επιχείρησης, εργαζομένων σε αυτήν, νομίμων εκπροσώπων κλπ.), τα δεδομένα αυτά θα τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
  2. 14.2. Σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, ο GR.EC.A. και το ELTRUN έχουν το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσουν τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας. Καθώς η διαβίβαση δεδομένων δεν επιτρέπεται βάσει νόμου, θα ζητηθεί από τα υποκείμενα των δεδομένων να συναινέσουν στη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.
 • 15. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

  Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Οιαδήποτε διένεξη μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης της Αθήνας στην Ελλάδα.

 • 16. Τελικές διατάξεις

  Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις δεσμεύουν συνολικά τα μέρη και αποτελούν συνολικά αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης πιστοποίησης, υπερισχύουν δε οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη.

  Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, τα μέρη συμφωνούν ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

  Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή από τον GR.EC.A. με ισχύ από την ανάρτησή τους και εφεξής και για νέες συναπτόμενες συμβάσεις. Σε περιπτώσεις διαφωνίας µε τυχόν μεταβολές, η επιχείρηση δύναται να διακόψει τη χρήση του λογοτύπου.

  Η χρήση του λογοτύπου των σημάτων αξιοπιστίας συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

  Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ' εύλογη κρίση του δικαιούχου.

  Οι επικεφαλίδες που περιέχονται στους παρόντες όρους και Προϋποθέσεις τίθενται για λόγους αναφοράς μόνο και δεν θα επηρεάσουν το νόημα ή την ερμηνεία τους.